Jak podat žádost o dodatečné projednání dědictví

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Jak postupovat, když po skončení dědického řízení vyjde najevo, že zemřelý vlastnil ještě další majetek? Co má obsahovat žádost o dodatečné projednání dědictví?

Dodatečné projednání dědictví

Vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že zemřelý vlastnil ještě další majetek, který nebyl předmětem dědického řízení, je třeba, aby dědici požádali o dodatečné projednání dědictví. Tuto žádost je třeba podat u soudu, u něhož proběhlo původní dědické řízení.

Právní úprava

Problematika dodatečného projednání dědictví je upravena § 193 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Dle tohoto zákona platí, že objeví-li se po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti, popřípadě též pasivum pozůstalosti, soud o ně doplní v dosavadním řízení vyhotovený soupis nebo seznam o aktivech a pasivech pozůstalosti; to neplatí, jde-li o aktiva nebo pasiva, k nimž se nepřihlíží. Nepožádal-li žádný z dědiců ve lhůtě k tomu určené, aby soud projednal pozůstalost o aktivech pozůstalosti, které se objevily až po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti, platí, že podle pravomocného rozhodnutí o pozůstalosti došlo rovněž k nabytí nových aktiv pozůstalosti; v případě, že pozůstalost byla rozdělena mezi více dědiců nebo že bylo potvrzeno nabytí pozůstalosti více dědicům dle dědických podílů, nabývají dědicové majetek uvedený v podílech, vyplývajících z provedeného vypořádání dědictví. Je-li to potřebné, soud o tom vydá usnesení. Lhůtu k podání žádosti o projednání pozůstalosti o aktivech pozůstalosti, které se objevily až po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti, soud určí ve vyhlášce, kterou uveřejní na úřední desce soudu. Tato lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce.

Obsah žádosti

V žádosti o dodatečné dědické řízení je nutno uvést tyto skutečnosti:

  • údaje o zemřelém: jméno, příjmení, datum narození, poslední bydliště, datum úmrtí nebo alespoň rok,
  • údaje o dědicích (dědici v původním dědickém řízení, a pokud některý zemřel, je vhodné uvést údaj o datu úmrtí, aby soud mohl dohledat právní nástupce),
  • údaje o majetku, který nově vyšel najevo.

Rada na závěr

Institut dodatečného projednání dědictví lze použít také v situacích, kdy bylo původní dědické řízení zastaveno, protože nebyl žádný majetek nebo byl nepatrný majetek vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb. Poté začíná řízení o dědictví běžet od úplného počátku a je nutné stanovit okruh dědiců.

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.