Komunální odpad

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Kdo je v obci původcem a vlastníkem komunálního odpadu? Na koho se můžete obrátit, pokud vám vadí umístění popelnic? Jakým způsobem může obec regulovat nakládání s odpady?

Co je komunální odpad?

Komunální odpad je definován v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Původce komunálního odpadu

Odpovědnost za nakládání s komunálním odpadem nese obec, neboť dle zákona o odpadech se za původce odpadů vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místo k tomu určené. Tímto okamžikem se také obec stává vlastníkem komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce

K dosažení lepšího plnění svých povinností ve vztahu ke komunálnímu odpadu může obec ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit rovněž systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.

Stanoviště sběrných nádob

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale či přechodně umístěny pro účely shromažďování odpadů a jejich následného předání. Stanoviště mohou být individuální nebo společná pro více uživatelů. Obec může obecně závaznou vyhláškou uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba.

Znečištění okolí

Případy odložení odpadu mimo určené nádoby na veřejná prostranství zpravidla naplní skutkovou podstatu přestupku § 47 a § 47 b přestupkového zákona. Dle Ústavního soudu nelze obecně závaznou vyhláškou uložit povinnost udržovat okolí sběrných nádob na veřejném prostranství čisté. Znečištění okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství je totiž regulováno právě přestupkovým zákonem. Obec ale může převzít dikci zákona do svého právního předpisu.

Rada na závěr

V případě konkrétního problému si nejprve zjistěte, zda a popř. jak danou problematiku řeší obecně závazná vyhláška obce. Pokud vám vadí hluk či zápach od popelnic, obraťte se na obec a nenechte se odbýt. Nezapomínejte, že okamžikem uložení odpadu fyzickou osobou na místo k tomu určené, se obec stává vlastníkem těchto odpadů a musí řešit problémy s tím spojené.

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.