Smluvní předkupní právo

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Jaké existují typy smluvního předkupního práva? Kdy musí vlastník věci učinit nabídku odkupu překupníkovi? Co musí tato nabídka obsahovat?

Předkupní právo

Předkupní právo existuje jako zákonné a smluvní. Zákonným předkupním právem jsme se zabývali v minulém článku. Smluvní předkupní právo je upraveno v § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní předkupní právo – typy

U smluvního předkupního práva rozeznáváme věcné a závazkové předkupní právo. Věcné předkupní právo se zapisuje do katastru nemovitostí a působí vůči každému dalšímu vlastníku nemovitosti. Věcné předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí na základě písemné dohody o jeho zřízení (viz § 2128 odst. 2: „ zřizuje-li se ujednáním o výhradě předkupního práva věcné právo k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu“). Závazkové předkupní právo se na nové nabyvatele nemovitosti nevztahuje a týká se pouze dvou subjektů (oprávněného a povinného). Závazkové předkupní právo ve vztahu k třetím osobám zaniká okamžikem převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti. Nový vlastník již tedy nemá povinnost nabídnout nemovitost přednostně oprávněnému. Pro ujednání o výhradě závazkového předkupního práva postačí i jiná forma než písemná.

Předkupní právo – význam

Ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Ustanovení o předkupním právu jsou v NOZ zařazena jako tzv. vedlejší ujednání u kupní smlouvy. Předkupní právo však může být použito i mimo souvislost s kupní smlouvou (např. v případě darování). Dle § 2140 odst. 2 lze totiž předkupní právo rozšířit i na jiné způsoby zcizení a lze je také ujednat i mimo souvislost s kupní smlouvou.

Nabídka odkupu

Nabídku odkupu učiní prodávající překupníkovi ohlášením všech podmínek, hlavně oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým, tedy s tím, komu chce prodávající věc prodat. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu. Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým. Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne. Odložil-li prodávající koupěchtivému zaplacení kupní ceny na pozdější dobu nebo povolil-li mu placení ve splátkách, může se předkupník domáhat téže výhody, zajistí-li odloženou platbu dostatečnou jistotou. Předkupník zaplatí kupní cenu ve výši nabídnuté koupěchtivým a splní podmínky nabídnuté koupěchtivým vedle kupní ceny. Zavázal-li se koupěchtivý k vedlejšímu plnění, které předkupník poskytnout nemůže, zaplatí prodávajícímu jeho hodnotu. Nelze-li vedlejší plnění vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne; to neplatí, byla-li by smlouva s koupěchtivým podle rozumného očekávání uzavřena i bez závazku k vedlejšímu plnění.

Rada na závěr

Nezapomínejte, že je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné a nekoupí -li předkupník nabídnutou věc, zůstává mu předkupní právo zachováno.

 

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.