Specifika nájmu služebního bytu

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Co je služební byt? Jak může dojít k ukončení nájmu služebního bytu? Jaká jsou významná omezení práv nájemců takového bytu?

Definice služebního bytu

Nájem služebního bytu je upraven v § 2297 a následujících NOZ a je definován takto: „Je-li nájem bytu ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a je-li podle výslovného určení smlouvy pronajat byt služební, mohou být práva nájemce služebního bytu omezena. To platí i v případě, je-li v této souvislosti ujednán nájem domu.“ Skutečnost, že se jedná o služební byt, musí být patrna z nájemní smlouvy.

Druhy služebního bytu

Služební byty mohou být ty, ve kterých bydlí osoby vykonávající nějakou činnost bez ohledu na osobu vlastníka nemovitosti (např. školníci, topiči, …) a ty, které za takové prohlásí pronajímatel tím, že k tomuto bytu uzavře nájemní smlouvu s konkrétním nájemcem, který se zaváže vyvolávat určité práce. Nemusí se jednat jen o práce pro pronajímatele, ale i pro jiného zaměstnavatele, se kterým se pronajímatel bytu na tomto dohodne. O postavení nájemce v takovém bytě rozhoduje pouze to, co má ujednáno s pronajímatelem bytu, ne to, co má pronajímatel sjednáno s tím, pro koho nájemce služebního bytu pracuje.

Omezení práv nájemců služebního bytu

Tento nájem bude zajišťovat bydlení nájemce jen po dobu výkonu práce, se kterou je nájem spojen. Jedná se samozřejmě o významné omezení práv nájemců služebních bytů, ale je nezbytné, pokud mají služební byty mít nějaký smysl. Existují také určité výjimky (např. věk nebo zdravotní stav nájemce). Zákon připouští možnost omezení i jiných práv nájemce, plynoucí z charakteru práce (např. větší hlučnost v okolí bytu).

Skončení nájmu služebního bytu

Skončení nájmu služebního bytu je upraveno v § 2298 NOZ takto: Nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal bez vážných důvodů vykonávat práce, pro jejichž provádění byl nájem bytu sjednán. Zmíněné zákonné ustanovení také zlepšuje postavení těch nájemců, kteří přestali práce vykonávat z vážných důvodů: „Přestane-li nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, skončí nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci.“

Smrt nájemce služebního bytu

Zemře-li nájemce, nájem služebního bytu skončí. Osoba, která v bytě bydlela společně s nájemcem, má právo v bytě bydlet; vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.“ Osoby, které v bytě s nájemcem žily, nemají na pokračování nájmu žádné právo bez ohledu na to, zda se jedná o manžele či nikoliv.

Rada na závěr

Osoby žijící s nájemcem mohou i po jeho smrti nadále v bytě bydlet, až do té doby, než je pronajímatel vyzve k vyklizení. Po obdržení výzvy musí byt opustit do třech měsíců. Tato lhůta však může být na základě dohody prodloužena. Další možností je uzavření nové nájemní smlouvy, a to buď opět jako nájem služebního bytu, pokud se taková osoba zaváže vykonávat práce, které dosud vykonával zemřelý nájemce, nebo jako nájem bytu, který již nebude služební.

 

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.